പാണ്ടനാട് കൺവെൻഷൻ തത്സമയ സംപ്രേഷണം.

Mathew K Abraham (85) Funeral Service | 26.01.2019
January 25, 2019
കോലഞ്ചേരി കൺവൻഷൻ തത്സമയം.
January 29, 2019

പാണ്ടനാട്: അഗാപ്പെ മിനിസ്ട്രീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2019 ജനുവരി 28, 29 തീയതികളിൽ പറമ്പത്തൂർപടി മുല്ലശ്ശേരി ഹാളിൽ വെച് ‘സ്നേഹ സന്ദേശം’ എന്ന നാമത്തിൽ സുവിശേഷ യോഗങ്ങൾ നടക്കും. പാസ്റ്റർ ജെയിംസ് പാണ്ടനാട്, പാസ്റ്റർ അനീഷ് കാവാലം എന്നിവർ ദൈവവചനം ശുശ്രുഷിക്കുന്നു. കാഹളം റ്റി.വിയിലൂടെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും.

DAY 01
DAY 02 Part 01

DAY 02 Part 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buy now