വാഴൂർ പതിനാലാം മൈൽ ചർച് ഓഫ് ഗോഡ് കൺവൻഷൻ തത്സമയം.

PRINCE weds JIDHY | Wedding Ceremony | 20.12.2018 | Kahalam TV
December 18, 2018
TOMY POULOSE (56) FUNERAL SERVICE | 26.12.2018
December 25, 2018

വാഴൂർ: പതിനാലാം മൈൽ ചർച് ഓഫ് ഗോഡ് (ഫുൾ ഗോസ്പൽ) ഇൻ ഇന്ത്യ ചർച്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സുവിശേഷ മഹായോഗവും സംഗീത വിരുന്നും 2018 ഡിസംബർ 23 , 24 , 25 തീയതികളിൽ

അനുഗ്രഹീതരായ സുവിശേഷ പ്രസംഗകർ പാസ്റ്റർ അനീഷ് ഏലപ്പാറ, പാസ്റ്റർ പി സി ചെറിയാൻ, പാസ്റ്റർ അനീഷ് കാവാലം തുടങ്ങിയവർ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും സംസാരിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buy now