പാസ്റ്റർ കെ ഇ തോമസ് അവറുകളുടെ സംസ്ക്കാര ശുശ്രുഷകളുടെ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം. ഐപിസി കോട്ടയം സൗത്ത് സെന്റർ മിനിസ്റ്ററായിരുന്നു പാസ്റ്റർ കെ ഇ തോമസ്.

Aleyamma George (Kunjamma – 85) Funeral | 30.05.2019
May 27, 2019
Ephin George Daniel (14) Funeral Service | 07.06.2019
June 5, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buy now